ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАНХИМЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

0

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн Өмнөд Бүсийн салбарын нийт 29 албан хаагчдад гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ГАБ-ын тухай хуулийн ААНБ, Иргэдийн эрх, үүрэг, гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжийг ашиглах сэдвээр танхимын сургалт зохион байгууллаа.